สำรวจอย่างละเอียด ภาษาญี่ปุ่น

取り調べ แปลว่า
(取り調べ อ่านว่า とりしらべ[torishirabe])

สำรวจอย่างละเอียด ภาษาญี่ปุ่น 取り調べ

ตัวอย่างประโยค 取り調べ ภาษาญี่ปุ่น

横領容疑の銀行員が 取り調べ中に

ใส่ความเห็น