ก่อนอื่น ภาษาญี่ปุ่น

取り急ぎ แปลว่า
(取り急ぎ อ่านว่า とりいそぎ[torīsogi])

ก่อนอื่น ภาษาญี่ปุ่น 取り急ぎ

ตัวอย่างประโยค 取り急ぎ ภาษาญี่ปุ่น

あなたを愛するジェーンより 取り急ぎ

ใส่ความเห็น