ลุกขึ้น กระโดด ภาษาญี่ปุ่น

飛び起きる แปลว่า
(飛び起きる อ่านว่า とびおきる[tobi okiru])

ลุกขึ้น กระโดด ภาษาญี่ปุ่น 飛び起きる

ตัวอย่างประโยค 飛び起きる ภาษาญี่ปุ่น

木曜日になり ベッドから飛び起きる

ใส่ความเห็น