แบ่งเท่าๆ กัน ภาษาญี่ปุ่น

等分 แปลว่า
(等分 อ่านว่า とうぶん[tōbun])

แบ่งเท่าๆ กัน ภาษาญี่ปุ่น 等分

ตัวอย่างประโยค 等分 ภาษาญี่ปุ่น

そして 3 等分

ใส่ความเห็น