ข้อความที่ตอบ คำตอบ(ต่อคำถาม) ภาษาญี่ปุ่น

答案 แปลว่า
(答案 อ่านว่า とうあん[tō an])

ข้อความที่ตอบ คำตอบ(ต่อคำถาม) ภาษาญี่ปุ่น 答案

ตัวอย่างประโยค 答案 ภาษาญี่ปุ่น

ところで… 私の歴史答案取って来てくれた?

ใส่ความเห็น