ฐานข้อมูล ภาษาญี่ปุ่น

データベース แปลว่า
(データベース อ่านว่า でーたべーす[de ̄ tabe ̄ su])

ฐานข้อมูล ภาษาญี่ปุ่น データベース

ตัวอย่างประโยค データベース ภาษาญี่ปุ่น

ジェイ 大統領の データベースを探るんだ

ใส่ความเห็น