บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ ภาษาญี่ปุ่น

電離層 แปลว่า
(電離層 อ่านว่า でんりそう[denri sō])

บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ ภาษาญี่ปุ่น 電離層

ตัวอย่างประโยค 電離層 ภาษาญี่ปุ่น

電離層で核を

ใส่ความเห็น