การสืบต่อกันมา การนำเข้ามา ภาษาญี่ปุ่น

伝来 แปลว่า
(伝来 อ่านว่า でんらい[den rai])

การสืบต่อกันมา การนำเข้ามา ภาษาญี่ปุ่น 伝来

ตัวอย่างประโยค 伝来 ภาษาญี่ปุ่น

フライイング・リング 先祖伝来の武器だ

ใส่ความเห็น