โชคชะตา ลิขิตฟ้า บัญชาสวรรค์ ภาษาญี่ปุ่น

天命 แปลว่า
(天命 อ่านว่า てんめい[ten mei])

โชคชะตา ลิขิตฟ้า บัญชาสวรรค์ ภาษาญี่ปุ่น 天命

ตัวอย่างประโยค 天命 ภาษาญี่ปุ่น

功を成さぬなら それも天命

ใส่ความเห็น