การกระจายอยู่กันเป็นจุดๆ ภาษาญี่ปุ่น

点在 แปลว่า
(点在 อ่านว่า てんざい[ten zai])

การกระจายอยู่กันเป็นจุดๆ ภาษาญี่ปุ่น 点在

ตัวอย่างประโยค 点在 ภาษาญี่ปุ่น

滅却師とは かつては 世界中に点在していた→

ใส่ความเห็น