การใส่เติมลงไป การเติมต่อท้าย ภาษาญี่ปุ่น

添加 แปลว่า
(添加 อ่านว่า てんか[tenka])

การใส่เติมลงไป การเติมต่อท้าย ภาษาญี่ปุ่น 添加

ตัวอย่างประโยค 添加 ภาษาญี่ปุ่น

部分水素添加植物油脂

ใส่ความเห็น