ส่ง(ยื่น)ให้ด้วยมือ ภาษาญี่ปุ่น

手渡す แปลว่า
(手渡す อ่านว่า てわたす[tewatasu])

ส่ง(ยื่น)ให้ด้วยมือ ภาษาญี่ปุ่น 手渡す

ตัวอย่างประโยค 手渡す ภาษาญี่ปุ่น

これを手渡すようにと

ใส่ความเห็น