การต่อต้าน ภาษาญี่ปุ่น

手向かい แปลว่า
(手向かい อ่านว่า てむかい[temukai])

การต่อต้าน ภาษาญี่ปุ่น 手向かい

ตัวอย่างประโยค 手向かい ภาษาญี่ปุ่น

手向かいはしない

ใส่ความเห็น