ทหารใต้บังคับบัญชา ภาษาญี่ปุ่น

手勢 แปลว่า
(手勢 อ่านว่า てぜい[te ze i])

ทหารใต้บังคับบัญชา ภาษาญี่ปุ่น 手勢

ตัวอย่างประโยค 手勢 ภาษาญี่ปุ่น

そうでなければ 四万もの手勢を率いて

ใส่ความเห็น