สินค้าจำเป็น ภาษาญี่ปุ่น

生活必需品 แปลว่า
(生活必需品 อ่านว่า せいかつひつじゅひん[sei katsu hitsuji ~yuhin])

สินค้าจำเป็น ภาษาญี่ปุ่น 生活必需品

ตัวอย่างประโยค 生活必需品 ภาษาญี่ปุ่น

生活必需品は次第に不足 しています

ใส่ความเห็น