ท่อนบน ส่วนบน ภาษาญี่ปุ่น

上部 แปลว่า
(上部 อ่านว่า じょうぶ[jōbu])

ท่อนบน ส่วนบน ภาษาญี่ปุ่น 上部

ตัวอย่างประโยค 上部 ภาษาญี่ปุ่น

上部で異音があるが

ใส่ความเห็น