ภายในสถานที่ ภาษาญี่ปุ่น

場内 แปลว่า
(場内 อ่านว่า じょうない[ji ~younai])

ภายในสถานที่ ภาษาญี่ปุ่น 場内

ตัวอย่างประโยค 場内 ภาษาญี่ปุ่น

工場の搬入口から入り ― 工場内を偵察後

ใส่ความเห็น