ปริมาณมาก ภาษาญี่ปุ่น

多量 แปลว่า
(多量 อ่านว่า たりょう[ta ryō])

ปริมาณมาก ภาษาญี่ปุ่น 多量

ตัวอย่างประโยค 多量 ภาษาญี่ปุ่น

息子を医者に! 怪我をして出血多量なのよ!
彼は多量の血液を失った しかし安静にしていれば、いずれ良くなる

ใส่ความเห็น