ง่ายดาย ง่าย ภาษาญี่ปุ่น

容易い แปลว่า
(容易い อ่านว่า たやすい[tayasui])

ง่ายดาย ง่าย ภาษาญี่ปุ่น 容易い

ตัวอย่างประโยค 容易い ภาษาญี่ปุ่น

殺すのは 容易いことでござる。
…非常に容易い

ใส่ความเห็น