การตัดสิน ภาษาญี่ปุ่น

判定 แปลว่า
(判定 อ่านว่า はんてい[han tei])

การตัดสิน ภาษาญี่ปุ่น 判定

ตัวอย่างประโยค 判定 ภาษาญี่ปุ่น

イーグル こちら03 接続が無くて 位置判定出来ない
全身の判定テストよ
科学調査による判定の結果、

ใส่ความเห็น