วินิจฉัย ภาษาญี่ปุ่น

判断する แปลว่า
(判断する อ่านว่า はんだんする[handa n suru])

วินิจฉัย ภาษาญี่ปุ่น 判断する

ตัวอย่างประโยค 判断する ภาษาญี่ปุ่น

実力を判断する
取っておく価値あるものか 判断するんだ
それは君の状態を判断する 最高の審判じゃないんだ

ใส่ความเห็น