การบรรจุหีบห่อ ภาษาญี่ปุ่น

梱包 แปลว่า
(梱包 อ่านว่า こんぽう[konpō])

การบรรจุหีบห่อ ภาษาญี่ปุ่น 梱包

ตัวอย่างประโยค 梱包 ภาษาญี่ปุ่น

食肉梱包所?
あなた用に梱包してあるのよ
私はいつも言う:時々、貴方は芸術品に感謝 するために私達を梱包しなければならない

ใส่ความเห็น