บัญชา อำนวย ภาษาญี่ปุ่น

指揮する แปลว่า
(指揮する อ่านว่า しきする[shiki suru])

บัญชา อำนวย ภาษาญี่ปุ่น 指揮する

ตัวอย่างประโยค 指揮する ภาษาญี่ปุ่น

では 君はどのようにして 大尉が反撃を指揮するのを知ったのだ?
誰が同盟軍を指揮するのか?
そんな男がどうやって軍を指揮する?
指揮する気はないが

ใส่ความเห็น