การเข้าร่วมพิธี ภาษาญี่ปุ่น

参列 แปลว่า
(参列 อ่านว่า さんれつ[san retsu])

การเข้าร่วมพิธี ภาษาญี่ปุ่น 参列

ตัวอย่างประโยค 参列 ภาษาญี่ปุ่น

もちろん参列するわ
何人の人が葬式に参列したかわかるかね?
「私は15年間 儀式に参列した」
葬儀に参列したい

ใส่ความเห็น