การรู้จัก(คำยกย่อง) การทราบ ภาษาญี่ปุ่น

ご存じ แปลว่า
(ご存じ อ่านว่า ごぞんじ[go zonji])

การรู้จัก(คำยกย่อง) การทราบ ภาษาญี่ปุ่น ご存じ

ตัวอย่างประโยค ご存じ ภาษาญี่ปุ่น

しかしながら お手前もご存じであろう。
よくご存じでしょう?
サン・ドニってご存じですか? いや 知らない
時効というのご存じですか?

ใส่ความเห็น