การใช้(สิทธิ อาวุธ) ภาษาญี่ปุ่น

行使 แปลว่า
(行使 อ่านว่า こうし[ko ushi])

การใช้(สิทธิ อาวุธ) ภาษาญี่ปุ่น 行使

ตัวอย่างประโยค 行使 ภาษาญี่ปุ่น

“マグルの目の前で 守護霊の魔法を行使しました”
“マグルの面前で守護霊の呪文を行使した”
黙秘権を行使でき 弁護士も呼べる
私が推測するように マイクは再びボールを行使します…

ใส่ความเห็น