อย่างรูปธรรม ภาษาญี่ปุ่น

具体的に แปลว่า
(具体的に อ่านว่า ぐたいてきに[guta ite ki ni])

อย่างรูปธรรม ภาษาญี่ปุ่น 具体的に

ตัวอย่างประโยค 具体的に ภาษาญี่ปุ่น

具体的には ほとんど知られていない
具体的には 資料35
具体的に聞くべきだったと? 必ずしもそうではありませんが
具体的に 計画を立ててみるよ

ใส่ความเห็น