คนต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่น

外国人 แปลว่า
(外国人 อ่านว่า がいこくじん[ga iko kujin])

คนต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่น 外国人

ตัวอย่างประโยค 外国人 ภาษาญี่ปุ่น

車の外国人を見たら 道路にロバを押し出す
未登録(不法滞在)の外国人だって 人間なのだから 権利を侵されているかも
未登録の外国人… 米国に住み 建物を造り
その上 私は外国人

ใส่ความเห็น