การทำให้เสร็จสมบูรณ์ ภาษาญี่ปุ่น

完遂 แปลว่า
(完遂 อ่านว่า かんすい[kansui])

การทำให้เสร็จสมบูรณ์ ภาษาญี่ปุ่น 完遂

ตัวอย่างประโยค 完遂 ภาษาญี่ปุ่น

発掘計画を完遂するために
完遂できないだろ
計画の完遂を目標に 生きます
アンタは任務を完遂できる。

ใส่ความเห็น