ด้านล่าง ต่ำกว่าระดับ ภาษาญี่ปุ่น

下方 แปลว่า
(下方 อ่านว่า かほう[ka hō])

ด้านล่าง ต่ำกว่าระดับ ภาษาญี่ปุ่น 下方

ตัวอย่างประโยค 下方 ภาษาญี่ปุ่น

敵機は下方11時か 12時方向にいるはずだ
いました! 下方二時の方向です!
下方確認 艦橋 確保
下方確認 艦橋 よし

ใส่ความเห็น