การเปิดอ้าเป็นช่อง การเปิดปากพูด ภาษาญี่ปุ่น

開口 แปลว่า
(開口 อ่านว่า かいこう[kaikō])

การเปิดอ้าเป็นช่อง การเปิดปากพูด ภาษาญี่ปุ่น 開口

ตัวอย่างประโยค 開口 ภาษาญี่ปุ่น

7番 開口 デコイ発射用意
前部魚雷 1,2番開口
私は私の開口部を待たなければなりませんでした
あなたの開口部を持って この裁判の冒頭に

ใส่ความเห็น