การอ่านค้นคว้า ภาษาญี่ปุ่น

閲覧 แปลว่า
(閲覧 อ่านว่า えつらん[etsu ran])

การอ่านค้นคว้า ภาษาญี่ปุ่น 閲覧

ตัวอย่างประโยค 閲覧 ภาษาญี่ปุ่น

閲覧禁止の棚 まだでしょ?
m 5 63 l 450 63 450 130 5 130 許可なく閲覧を禁ず
あぁ 先生方 これが閲覧禁止のところに
はい閲覧所 アルウインです

ใส่ความเห็น