การพูดคัดค้าน เรื่องที่อยากพูดหรือชี้แจง ภาษาญี่ปุ่น

言い分 แปลว่า
(言い分 อ่านว่า いいぶん[ī bun])

การพูดคัดค้าน เรื่องที่อยากพูดหรือชี้แจง ภาษาญี่ปุ่น 言い分

ตัวอย่างประโยค 言い分 ภาษาญี่ปุ่น

資格がないというクク理事の 言い分は 一理あります
いや 言い分は もっともだが。
何という言い分 私は…
おれの言い分は ”ネズミに食わせろ”だ

ใส่ความเห็น