มโหฬาร ขนาดใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น

膨大 แปลว่า
(膨大 อ่านว่า ぼうだい[bō dai])

มโหฬาร ขนาดใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น 膨大

ตัวอย่างประโยค 膨大 ภาษาญี่ปุ่น

膨大な量のコードを書いたから よく言われたよ
匣を開けるために 膨大なチャクラが必要らしい。
不可能だ 膨大な作業になる
ゼネラルエレクトリック社は 税金を1銭も払わず 膨大な利益を生み出している
もう少し時間がかかるよ ブライアン データーが膨大

ใส่ความเห็น