การโต้เถียง การต่อสู้ ภาษาญี่ปุ่น

紛争 แปลว่า
(紛争 อ่านว่า ふんそう[funsō])

การโต้เถียง การต่อสู้ ภาษาญี่ปุ่น 紛争

ตัวอย่างประโยค 紛争 ภาษาญี่ปุ่น

軍隊を集中させていて ほとんど国境紛争
ロシアは既に行動しており この小さな紛争
カフェテリア そこは紛争地域ー
作戦地域で紛争が減少してる
本格的な紛争を刺激する 可能性のある従来の戦争

ใส่ความเห็น