ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

日本語 แปลว่า
(日本語 อ่านว่า にほんご[ni hon go])

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 日本語

ตัวอย่างประโยค 日本語 ภาษาญี่ปุ่น

日本語訳:お侍さん&他のお人
あなたの日本語は 上手ですね
日本陸軍に関する私の本の 大部分は日本語で書かれています
二つの日本語を覚えて おくと良いでしょう
[○簡単な日本語を覚える] [ 絵本を書く]

ใส่ความเห็น