ระยะไกล ทางไกล ภาษาญี่ปุ่น

長距離 แปลว่า
(長距離 อ่านว่า ちょうきょり[chi ~youkyori])

ระยะไกล ทางไกล ภาษาญี่ปุ่น 長距離

ตัวอย่างประโยค 長距離 ภาษาญี่ปุ่น

長距離追跡だとは
長距離電話は 全部不通?
これから 1900時間の長距離輸送だ
長距離スキャンにより 惑星の存在が予想されています
長距離ライフルは、我々の… 良い射程内です

ใส่ความเห็น