ทั้ง 2 เพศ ภาษาญี่ปุ่น

両性 แปลว่า
(両性 อ่านว่า りょうせい[ryō sei])

ทั้ง 2 เพศ ภาษาญี่ปุ่น 両性

ตัวอย่างประโยค 両性 ภาษาญี่ปุ่น

両性具有で

ใส่ความเห็น