ระบุอย่างชัดเจน ภาษาญี่ปุ่น

明記 แปลว่า
(明記 อ่านว่า めいき[meiki])

ระบุอย่างชัดเจน ภาษาญี่ปุ่น 明記

ตัวอย่างประโยค 明記 ภาษาญี่ปุ่น

ポッターの件は法律に明記されとる

ใส่ความเห็น