ศิลปะพื้นบ้าน ภาษาญี่ปุ่น

民芸 แปลว่า
(民芸 อ่านว่า みんげい[min-ge i])

ศิลปะพื้นบ้าน ภาษาญี่ปุ่น 民芸
ศิลปหัตถกรรม ศิลปวัตถุพื้นบ้าน ภาษาญี่ปุ่น 民芸

ตัวอย่างประโยค 民芸 ภาษาญี่ปุ่น

民芸品バザーには 絶好の日

ใส่ความเห็น