เอนกประสงค์ การใช้ได้หลากหลาย ภาษาญี่ปุ่น

汎用 แปลว่า
(汎用 อ่านว่า はんよう[han’yō])

เอนกประสงค์ การใช้ได้หลากหลาย ภาษาญี่ปุ่น 汎用

ตัวอย่างประโยค 汎用 ภาษาญี่ปุ่น

COBOLを使った 大型汎用機を知ってる―

ใส่ความเห็น