ทั่วดินแดน กว้างไกล ภาษาญี่ปุ่น

汎 แปลว่า
(汎 อ่านว่า はん[han])

ทั่วดินแดน กว้างไกล ภาษาญี่ปุ่น
เอนกประสงค์ การใช้ได้หลากหลาย ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 汎 ภาษาญี่ปุ่น

COBOLを使った 大型用機を知ってる―

ใส่ความเห็น