โลหิตเป็นพิษ ภาษาญี่ปุ่น

敗血症 แปลว่า
(敗血症 อ่านว่า はいけつしょう[wa iketsu shou])

โลหิตเป็นพิษ ภาษาญี่ปุ่น 敗血症

ตัวอย่างประโยค 敗血症 ภาษาญี่ปุ่น

敗血症になる前に処置しよう

ใส่ความเห็น