ขึ้น(เรือ)ไป ภาษาญี่ปุ่น

乗り出す แปลว่า
(乗り出す อ่านว่า のりだす[noridasu])

ขึ้น(เรือ)ไป ภาษาญี่ปุ่น 乗り出す

ตัวอย่างประโยค 乗り出す ภาษาญี่ปุ่น

当時 ロシアが女性の訓練に 乗り出すと―

ใส่ความเห็น