สบายๆ ไม่ทุกข์ร้อน ภาษาญี่ปุ่น

のうのう แปลว่า
(のうのう อ่านว่า のうのう[nōnō])

สบายๆ ไม่ทุกข์ร้อน ภาษาญี่ปุ่น のうのう

ตัวอย่างประโยค のうのう ภาษาญี่ปุ่น

のうのうと人間のふりをしている

ใส่ความเห็น