ความปรารถนาในใจ ภาษาญี่ปุ่น

念願 แปลว่า
(念願 อ่านว่า ねんがん[nen gan])

ความปรารถนาในใจ ภาษาญี่ปุ่น 念願

ตัวอย่างประโยค 念願 ภาษาญี่ปุ่น

念願の地に移り住んだ>

ใส่ความเห็น