อินพุตและเอาท์พุต ภาษาญี่ปุ่น

入出力 แปลว่า
(入出力 อ่านว่า にゅうしゅつりょく[ni ~yuushutsuryoku])

อินพุตและเอาท์พุต ภาษาญี่ปุ่น 入出力

ตัวอย่างประโยค 入出力 ภาษาญี่ปุ่น

入出力ポートや解像度も 操作するから―

ใส่ความเห็น