ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

内乱 แปลว่า
(内乱 อ่านว่า ないらん[nai ran])

ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 内乱

ตัวอย่างประโยค 内乱 ภาษาญี่ปุ่น

ジェダイを苦しめる為にも 内乱なしでは終わらせない

ใส่ความเห็น