การเรียนด้วยตนเอง ภาษาญี่ปุ่น

独学 แปลว่า
(独学 อ่านว่า どくがく[doku gaku])

การเรียนด้วยตนเอง ภาษาญี่ปุ่น 独学

ตัวอย่างประโยค 独学 ภาษาญี่ปุ่น

ステアマンを買って 独学で曲技飛行を学んだ

ใส่ความเห็น