การแสดงเดี่ยว การแสดงคนเดียว ภาษาญี่ปุ่น

独演 แปลว่า
(独演 อ่านว่า どくえん[do kuen])

การแสดงเดี่ยว การแสดงคนเดียว ภาษาญี่ปุ่น 独演

ตัวอย่างประโยค 独演 ภาษาญี่ปุ่น

彼の独演会ね

ใส่ความเห็น